En meteen ging hij op Jezus af, en sprak: Daarop traden zij naar voren, sloegen de handen aan Jezus, en grepen hem. Maar hij loochende voor hen allen, door te zeggen: Maar toen hij de poort uitging, zag een ander hem. Kopf und Herz müssen in Einklang sein, wenn du dein Potenzial leben willst. Falls der ... Wenn Sie sich mit Pür ee und Agatha Chr istie sc hon deutlic h bes- En zij boden hem dertig zilverlingen. Vergiss mein Herz nicht wenn Du gehst. Wiebke Lühmann - Einfach machen! daß uns die Liebe vereint. Zertrümmre, verderbe, verschlinge, zerschnelle. En hoewel vele valse getuigen naar voren kwamen, vonden zij niets. En zij overlegden, en kochten land van een pottenbakker, om vreemdelingen te kunnen begraven. Toen zij hem gekruisigd hadden, verlootten zij zijn kleren, opdat vervuld werd wat gezegd is door de profeet: "Zij hebben mijn klederen onder elkaar verdeeld, en over mijn gewaad hebben zij het lot geworpen". Wat moet ik dan doen met Jezus, van wie gezegd wordt dat hij de Christus is ? Der Plan der Hohenpriester und Ältesten, Matthäus 26, 1-5. Daß man ein solch scharf Urteil hat gesprochen ? Dieses Wasser hätte mögen teuer verkauft, und den Armen gegeben werden. Toen lieten alle discipelen hem alleen, en vluchtten. / Du gehst direkt auf mich zu, das hat mi 25. Zo zou de laatste leugen nog erger zijn dan de eerste. Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen. Ich seh Dich an und Du verstehst. Ich seh Dich an und Du verstehst. Was ist die Schuld, in was für Missetaten. und vierunddreißig Episoden von Die Wundersame Fahrradwelt an! En de discipelen deden zoals Jezus hen bevolen had, en bereidden het paasmaal. Vergiss mein Herz nicht wenn Du gehst. En terwijl hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem de boodschap: Bemoei je niet met deze rechtvaardige; vannacht heb ik in een droom veel om hem geleden. Ja, ja, ja, ja, daß … En toen zij hem bespot hadden, trokken zij hem de mantel uit, en trokken hem zijn kleren aan, en voerden hem weg om gekruisigd te worden. En degenen die voorbij liepen lasterden hem, en schudden hun hoofd, en zeiden: Jij die de tempel van God afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red jezelf ! Maar toen de hoofdman en zijn mannen, die Jezus bewaakten, de aardbeving zagen, en de dingen die er gebeurden, schrokken zij zeer en zeiden: En er waren daar veel vrouwen die Jezus waren gevolgd uit Galilea en hem hadden gediend, die van verre toezagen. En de verrader had hen een teken gegeven en gezegd: "Degene die ik kus, die is het, die moet je grijpen". und mein Herz kommt zu dir, hält’s nicht aus, hält’s nicht aus mehr bei mir. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe ! Kijk, hij is nabij, die mij verraadt. Toen scheurde de hogepriester zijn kleren, en riep: Hij heeft God gelasterd, welke getuigenis hebben wij nog nodig ? Die aber vorübergingen, lästerten ihn, und schüttelten ihre Köpfe, und sprachen: En met hem werden twee moordenaars gekruisigd, een aan zijn rechterhand en een aan zijn linkerhand. Maar Jezus riep wederom met luide stem, en gaf de geest. Den falschen Verräter, das mördrische Blut. En zij werden zeer bedroefd, en ieder van hen vroeg aan hem: Degene die tegelijk met mij zijn hand in de schotel doopt, zal mij verraden. Freie Charaktere ... 26 Wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aus senden werde, der Und oben zu seinem Haupte hefteten sie die Ursach seines Todes beschrieben, nämlich: "Dies ist Jesus, der Jüden König.". Zie, het uur is nabij dat de mensenzoon in de handen van zondaren wordt overgeleverd. Hoe zouden dan de schriften worden vervuld, die zeggen dat het zo zal gebeuren ? Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathia, der hieß Joseph, welcher auch ein Jünger Jesu war, der ging zu Pilato und bat ihn um den Leichnam Jesu. Blijf wakker, en bid dat je niet in verleiding komt. Die ochtend besloten de hogepriesters en de oudsten van het volk dat zij Jezus zouden doden. En toen zij op de plaats kwamen, met de naam Golgotha, ofwel schedelplaats, gaven zij hem wijn te drinken met gal vermengd; en toen hij het proefde, wilde hij het niet drinken. Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder. 's Avonds keerde de duif terug, en bracht een olijftak mee. Waartoe deze verspilling ? Daß ihr mein Seelenheil so wert geacht't. Toen gaf Pilatus de opdracht dat men het hem moest geven. Jullie zullen altijd armen om je heen hebben, maar mij hebben jullie niet altijd. En zie, een van degenen die met Jezus waren, strekte zijn hand uit en sloeg de knecht van de hogepriester een oor af. Und indem sie hinausgingen, funden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon; den zwangen sie, daß er ihm sein Kreuz trug. Wenn dein Herz wird erblassen, Wanneer uw hart zal verbleken, Im letzten Todesstoß, na de laatste doodsteek, Alsdenn will ich dich fassen: dan wil ik u bergen: In meinen Arm und Schoß. Toen Jezus in Bethanië was, in het huis van Simon de melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe met een fles met kostbare zalf, en goot die uit over zijn hoofd, terwijl hij aan tafel zat. Du, du liegst mir im Herzen (English translation) ... dir mit leichtem Sinn? Dat ze deze zalf over mij heen heeft gegoten, heeft ze gedaan, omdat men mij begraven zal. Kein Weg ist mir zu weit, wenn du an meiner Seite bist! Want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan, en de schapen van de kudde zullen uiteen gedreven worden, maar wanneer ik zal zijn opgestaan, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. En na een tijdje kwamen meer mensen die daar stonden erbij, en zeiden tegen Petrus: Ongetwijfeld, ook jij bent een van hen, want je accent verraadt je. Da das sahe Judas, der ihn verraten hatte, daß er verdammt war zum Tode, gereuete es ihn und brachte her wieder die dreißig Silberlinge den Hohenpriestern und Ältesten, und sprach: Toen Judas, die hem verraden had, zag dat hij ter dood was veroordeeld, kreeg hij berouw en bracht de dertig zilverlingen terug naar de hogepriesters en oudsten, en zei: Ik heb verkeerd gehandeld door een onschuldige te verraden. Denn da ist Liebe die besteht. Am Abend kam die Taube wieder und trug ein Ölblatt in dem Munde. Hier hebben jullie de bewakers, vertrek en bewaak het graf zoals jullie dat willen. Es gibt ein Licht das Dich bewacht, die dunkle Nacht zum Tag Dir macht. Und da wurden zween Mörder mit ihn gekreuziget, einer zur Rechten, und einer zur Linken. EXERZITIEN 2017 Schönstattbewegung für Frauen mit Mitgliedsweihe ... mein Können und Nichtkönnen, vor allem aber mein Herz. So etwas kommt vor. En vanaf het zesde uur was er een duisternis over het hele land tot aan het negende uur. Hab keine Angst, ich bin bereit, auch ganz allein sind wir zu zweit. Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die Hohenpriester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Daarbij waren ook Maria Magdalena en de andere Maria, die tegenover het graf gingen zitten. Und, und wenn in der Ferne, mir, mir dein Bild erscheint, dann, dann wünscht ich so gerne. Ik verzeker je: in deze nacht, nog vóór de haan kraait, zal je mij driemaal verloochenen. Maar niet zoals ik dat wens, maar zoals u dat wenst. Vanaf dat moment zocht hij naar een gelegenheid om hem te verraden. Höchst vergnügt schlummern da die Augen ein. Maar ik zeg jullie: van nu af aan zullen jullie de mensenzoon aan de rechterhand van God zien zitten, en komende op de wolken van de hemel. dass es immer so bleibt doch es kommt so anders als man denkt wer hat dieses Trip hier sowas von umgelenkt wenn du gehst kracht der Himmel ein und die Sonne sie hört auf zu scheinen und die Nächte werden endlos sein wenn du von mir gehst mit deinem kleinen Koffer in der Hand verschwindet du in der nebelwand und ein andrer nimmt dich an die hand wenn du von mir gehst. Ze zei tegen degenen die daar waren: Deze hoorde ook bij die Jezus van Nazaret. Jesu Verurteilung und Verspottung, Matthäus 27, 15-30. Op de eerste dag van de ongedesemde broden, gingen de discipelen naar Jezus toe en vroegen hem: Wo willst du, daß wir dir bereiten, das Osterlamm zu essen ? En toen zij aten sprak hij: Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij verraden. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Als Je de zoon van God bent, kom dan van dat kruis af ! Wat gaat ons dat aan ? Al zullen allen zich aan u ergeren, ik nooit. Jij zegt het. De volgende morgen, na de voorbereiding voor het feest, kwamen de hogepriesters en farizeeën samen bij Pilatus, en zeiden: Die Bewachung des Grabes, Matthäus 2, 62-66. En terwijl hij nog sprak, zie, daar kwam Judas, een van de twaalf, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken van de hogepriesters en oudsten van het volk. En die avond ging hij met de twaalf aan tafel. Geef daarom opdracht dat het graf bewaakt wordt tot op de derde dag. Ik zeg jullie: van nu af aan zal ik niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot aan de dag dat ik haar opnieuw zal drinken met jullie, in het koninkrijk van mijn vader. P. Josef Kentenich Ganz Grenzen Liebe. Höre dir kostenlos Dr. Fiona Kolbinger - Wie Gehst Du Mit Grenzsituationen Um? 's Avonds kwam een rijke man van Arimathea, met de naam Jozef, die tevens een discipel van Jezus was. Ach, wat moet ik mijn ziel zeggen, als ze mij angstig zal vragen: Degenen die Jezus gevangen genomen hadden, brachten hem naar de hogepriester Kajafas bij wie de schriftgeleerden en oudsten zich verzameld hadden. Komm, lass … Laat God hem dan verlossen, als God dat zint. En toen ze de lofzang gezongen hadden, gingen zij de Olijfberg op. Viel länger als die Welt sich dreht. Toen ging een van de twaalf, genaamd Judas Iskariot, naar de hogepriesters, en zei: Wat geven jullie mij, als ik hem aan jullie overlever ? Onder hen waren Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozef, en de moeder van de zonen van Zebedeüs. Toen spuwden ze hem in zijn gezicht en stompten hem. Is het mogelijk, kan ik dit aanschouwen ? (Mit Gravelbike und Zelt). Es verlässt meinen Körper Dann fliegt es davon Oh, like a bat out of hell! Ach, het zijn mijn zonden die u laten lijden. Toen antwoordde Judas, die hem zou verraden: Terwijl zij aten, nam Jezus het brood, bedankte, brak het in stukken en gaf het aan zijn discipelen, en zei: En hij nam de beker, sprak de dankzegging, gaf hun de beker en zei: Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat vergoten wordt voor velen tot vergeving van zonden. Het zou beter voor hem zijn geweest als hij nooit geboren was. Tenslotte kwamen twee valse getuigen naar voren, die zeiden: Hij heeft gezegd: "Ik kan Gods tempel afbreken en in drie dagen weer opbouwen.". Bei den meisten Menschen lächelt nur mein Mund. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen. Toen zei Jezus tegen hem: Steek je zwaard weer bij je, want wie het zwaard opneemt zal door het zwaard omkomen.   Lara Bianca FuchsNimm mein Herz mit, wenn du gehstSeelenverwandt2013 Hij nam Petrus mee en de beide zonen van Zebedeüs, en hij begon bedroefd en beangstigd te worden. Bei dir lächelt mein Herz. Ein lächelndes Herz ist ein glückliches Herz. Bedingungslos kommt Sie von Dir. En zij zaten daar en bewaakten hem. Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Evangelist: Desgleichen schmäheten ihn auch die Mörder, die mit ihm gekreuziget wurden. Recitatief Toen kwam Jezus met hen bij een hof, genaamd Getsemane, en sprak tot zijn discipelen: Blijven jullie hier zitten, ik ga daar verderop bidden. En hij liet hen daar, ging wederom verderop, en bad voor de derde maal, waarbij hij dezelfde woorden sprak. MP3: 9.99 EURAlle Preise:Stand: n.n. Hij vertrouwde toch op God ? Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld dit Evangelie gepredikt wordt, daar zal ook worden verteld wat zij gedaan heeft. Toen zijn discipelen dat zagen, waren ze verontwaardigd, en zeiden: Wozu dienet dieser Unrat ? Of denk je dat ik mijn vader niet kon vragen mij meer dan twaalf legioenen engelen te sturen ? Waar wilt u dat wij het paasmaal voor u bereiden ? Song > den Kelch, des Todes Bitterkeit zu trinken. Maar de hogepriester en de oudsten overreedden het volk te vragen om Barrabas, en Jezus te laten ombrengen. En Jozef nam het lichaam, wikkelde het in schoon linnen en legde het in zijn eigen nieuwe graf, dat hij in een rots had laten uithouwen, en wentelde een grote steen voor de ingang van het graf, en vertrok. Dat is jouw verantwoording. Ach, een kind dat jij hebt grootgebracht. En bij terugkomst vond hij hen opnieuw slapend, ze konden hun ogen niet openhouden. Ich seh Dich an und Du verstehst. Want hij heeft gezegd ik ben de zoon van God. Panik Lyrics: Puls 210 / Wenn du da bist, kommt die Panik und mein Atem bleibt steh'n / Kommst unangemeldet zur Party und fragst nicht, Wie geht's? Anmeldung oder Installation nicht notwendig. Maar niet op het feest, zodat er geen oproer onder het volk ontstaat. Da antwortete nun der Landpfleger, und sprach zu ihnen: Welke van deze twee willen jullie dat ik vrijlaat ? Und da sie versammlet waren, sprach Pilatus zu ihnen: Aan de menigte, die zich verzameld had, vroeg Pilatus: Wie willen jullie dat ik vrijlaat: Barrabas, of Jezus, van wie gezegd wordt dat hij de Christus is ? Deze zalf had goed geld kunnen opbrengen, dat aan de armen gegeven had kunnen worden. Daarom heet die akker nog altijd: de bloedakker. Vergiss mein Herz nicht wenn Du gehst. En buiten gekomen troffen zij een man aan uit Cyrene, genaamd Simon, en dwongen hem zijn kruis te dragen. Toen Jezus dat merkte, zei hij tegen hen: Wat vallen jullie deze vrouw lastig ? Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen: Ach, willlen jullie nu slapen en rusten ? Ja, freilich will in uns das Fleisch und Blut, Ja, vanzelfsprekend wil in ons het vlees en bloed. En de hogepriester stond op en zei tegen hem: Antwoord jij niet op hetgeen zij tegen u getuigen ? Jesus in Gethsemane, Matthäus 26, 36-46 : 24. Sonst sabotieren dich Emotionen oder dein Körper. Nightcore » T-Bounz - Denn du bist mein Herz, du bist mein . in mijn arm en schoot. En zie, het gordijn van de tempel scheurde in tweeën van boven tot onder, en de aarde beefde en de rotsen scheurden, en de graven openden zich, en vele lichamen van de heiligen die ontslapen waren verrezen, en gingen uit de graven na zijn opstanding, en kwamen in de heilige stad en verschenen aan velen. Daarop gooide Judas de zilverlingen de tempel in, ging weg, en hing zichzelf op. Maar dat alles is gebeurd, zodat wat in de schriften geschreven staat gebeuren zal. De hogepriester nu en de oudsten en de gehele raad zochten een valse getuigenis tegen Jezus om hem ter dood te brengen, en vonden er geen. Sommigen sloegen hem in het gezicht en riepen: Petrus zat nog altijd buiten in het hof. Wie sinkt es hin, wie bleicht sein Angesicht ! Toen zei Jezus tegen hen: Mijn ziel is bedroefd tot stervens toe, blijf hier en waak met mij. als uw discipelen er bezwaar tegen maken, Der Verrat des Judas, Matthäus 26, 14-16/TR>. Bedingungslos kommt Sie von Dir. Niets uit deze webpagina mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, geplaatst worden op andere sites, openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, en/of commercieel gebruikt worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. De last van onze zonden is van hem afgenomen. wordt als een vloek aan het kruis geslagen. En omtrent het negende uur riep Jezus luid: Dat is: "mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten ?". Du, du kannst auf mich bauen. Ze boeiden hem, voerden hem weg, en leverden hem over aan de landvoogd Pontius Pilatus. Mein Jesus schweigt zu falschen Lügen stille. Mein Herz ist leer, das darf nicht geschehen Ich werde kämpfen für mein Glück Ich will nach vorn und nicht zurück Ja, ich glaube an den Morgen nur mit dir Und wenn ich träum', träum' ich von dir (Ja, ich träume nur von dir) Und wenn du gehst, was bleibt dann hier?